0%

Az online platformok felügyelete: a hazai digitális szolgáltatási koordinátor feladatai

utolsó módosítás: 2023. július 13. 13:43

A DSA rendelet számos olyan új eljárást, intézményt vezet be, amelyek együttesen járulnak majd hozzá a rendelet érvényesítéséhez. 

DiSzKo

A DSA rendelet létrehozta a Digitális Szolgáltatási Koordinátorok (a jogszabályban szereplő rövidítése az angol kifejezésből fakadóan DSC, de a könnyebb megjegyezhetőség érdekében ezentúl mi a DiSzKo betűszót használjuk) intézményét, melyek minden tagállamban az adott országban letelepedett közvetítő szolgáltatók tekintetében felelősek a rendelet végrehajtásáért. Magyarországon a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 110. § i) pontja szerint az NMHH ez a kijelölt illetékes hatóság, vagyis a digitális szolgáltatási koordinátorok DSA-ban meghatározott jogköreit az NMHH önállóan gyakorolja.

Az online óriásplatformok (VLOP: Very Large Online Platform) és a nagyon népszerű online keresőprogramok (VLOSE: Very Large Online Search Engine) felügyelete (vagyis azon online platformok és keresőprogramok, melyeknek legalább havi 45 millió aktív felhasználója van, pl. Facebook, YouTube, Google) tekintetében azonban nem a DiSzKo, hanem az Európai Bizottság lesz a felelős a rendelet végrehajtásáért.

NMHH online platform vízió:

Az NMHH mint digitális szolgáltatási koordinátor a média- és hírközlési piacok szabályozásán túl olyan tudásközponttá válik a digitális szolgáltatások piacán is, amely átlátja a digitális ökoszisztéma működését, elősegíti a közvetítő szolgáltatók működésének átláthatóságát, biztosítja a vonatkozó szabályozás betartatását, illetve egyrészt támogatja a felhasználókat az online világban való eligazodásban, másrészt segíti az innovatív hazai vállalkozások digitális környezetben való sikeres érvényesülését.

Annak érdekében, hogy az NMHH 2024. február 17., a DSA rendelet alkalmazásának kezdőidőpontja után sikeresen el tudja látni a közvetítő szolgáltatók szabályozásával kapcsolatos feladatokat,

 • felméri a hazai közvetítő szolgáltatók körét
 • kutatásokat finanszíroz annak érdekében, hogy minél jobban megismerjük az online platformok mindennapi életünkre gyakorolt hatását
 • szakmai tudásközpontként hatékony kommunikációra törekszik a piaci szereplőkkel, a tudományos szférával, illetve a felhasználókkal, szakmai és tájékoztató anyagok és publikációk ezen honlapon keresztül történő közzététele által.

A letelepedés szerinti DiSzKo feladatai

 • felelős minden olyan tevékenységért, amely a rendelet alkalmazásának felügyeletével és végrehajtásával kapcsolatos az adott tagállamban, kivéve, ha az érintett tagállam bizonyos konkrét feladatokat más illetékes hatóságokra ruházott. Ezek különösen (de nem kizárólagosan) a következőket jelentik:
  • információszolgáltatási kötelezettség betartásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése;
  • az érintettek által kijelölt kapcsolattartási pontok kialakításának ellenőrzése;
  • éves átláthatósági jelentés közzétételének ellenőrzése;
  • belső panaszkezelési rendszer meglétének ellenőrzése;
  • online hirdetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények betartatása;
  • jogellenes tartalmak észlelése esetén fennálló bejelentési kötelezettség betartatása;
 • felelős a nemzeti szintű koordináció biztosításáért;
 • kizárólagos kapcsolattartási pont a Bizottság, a Testület, a többi tagállam digitális szolgáltatási koordinátorai, valamint az érintett tagállam más illetékes hatóságai felé a rendelet alkalmazásával kapcsolatos valamennyi kérdés tekintetében;
 • a rendeletnek való megfelelés nyomon követéséhez és értékeléséhez szükséges adatgyűjtés, az esetlegesen szükségessé váló helyszíni vizsgálat lehetőségével;
 • a letelepedés szerinti Koordinátor kérelmére kötelesek a platformok információt szolgáltatni az EU-s felhasználók aktuális számáról. Amennyiben a Koordinátor olyan adatokat kap, melyek alapján feltételezhetően a szolgáltató VLOP-nak minősül, erről értesíti a Bizottságot;
 • a szolgáltatás igénybe vevői által benyújtott panaszok kezelése;
 • hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók kidolgozása, melynek általános mértéke max. az előző pénzügyi év globális árbevételének 6%-a, információszolgáltatás elmulasztása vagy helyszíni vizsgálat elutasítása esetén az előző pénzügyi év globális árbevételének 1%-a, kényszerítő bírság esetén a globális napi bevétel 5%-a;
 • kinevezési feladatok
  • a peren kívüli vitarendezési testület státusz tanúsítása, illetve a tanúsítás visszavonása
  • a megbízható bejelentő státusz odaítélése, felfüggesztése, illetve megszüntetése;
 • A Bizottsággal és más Koordinátorokkal való együttműködés
  • a Digitális Szolgáltatások Európai Testületének munkájában való részvétel
  • a többi tagállami koordinátorral és az Európai Bizottsággal való együttműködés és vizsgálatok kezdeményezése.

A célország szerinti koordinátor lehetőségei a nem letelepedett, nem VLOP platformokkal kapcsolatban

 • a szolgáltatások igénybevevői panaszt nyújthatnak be a lakóhelyük szerinti koordinátorhoz, aki megvizsgálja a panaszt, és adott esetben továbbítja azt a szolgáltatás letelepedési helye szerinti Koordinátornak, saját álláspontja kíséretében;
 • amennyiben a Bizottság nem kezdeményezett vizsgálatot ugyanazon jogsértés miatt, a Koordinátor, amennyiben azt gyanítja, hogy egy közvetítőszolgáltatást nyújtó szolgáltató olyan módon megsértette e rendeletet, amely érinti a szolgáltatás címzettjeit az adott digitális szolgáltatás tagállamában, felkérheti a letelepedés szerinti Koordinátort, hogy értékelje az ügyet, és tegye meg a szükséges vizsgálati és végrehajtási intézkedéseket a rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében;
 • legalább három tagállam a Digitális Szolgáltatások Európai Testületén keresztül kérheti a letelepedés szerinti Koordinátor eljárását (vagy közös vizsgálatot). Vita esetén lehetőség van az ügy Bizottság elé utalására.

Célország szerinti koordinátor lehetőségei a VLOP-kal kapcsolatban

A VLOP-kal, VLOSE-kal kapcsolatos végrehajtási és felügyeleti feladatok a Bizottság hatáskörébe tartoznak, illetve, amennyiben a Bizottság nem kezdeményez eljárást egy jogsértés miatt, a rendelet rendelkezéseinek e szolgáltatókkal szembeni felügyelete és végrehajtása annak a tagállamnak a hatásköre, amelyben a VLOP-szolgáltató fő székhelye található.

A célország szerinti digitális szolgáltatási koordinátor lehetőségei:

 • a tagállami koordinátorhoz érkezett panaszok továbbítása a letelepedés szerinti koordinátor felé;
 • a Digitális Szolgáltatások Európai Testületében való tagságon keresztül részt vesz a digitális szolgáltatások koordinátorainak vagy más illetékes nemzeti hatóságoknak címzett vélemények, kérések és ajánlások megfogalmazásában, elfogadásában, illetve kölcsönös segítségnyújtás keretében információt cserélhet más koordinátorokkal;
 • amennyiben bármelyik Koordinátor úgy észleli, hogy egy VLOP rendszerszinten megsértette a rendelet bármely rendelkezését olyan módon, amely súlyosan érinti a szolgáltatás igénybevevőit a tagállamában, az erre vonatkozó információkkal a Bizottsághoz fordulhat. A Bizottság kérésére a Koordinátorok és más illetékes hatóságok minden szükséges információt kötelesek megadni a Bizottságnak.

Szerző: onlineplatformok.hu

Ez is érdekelheti